Språk

Syfte och upphovsmän —
om studiepaketet www.jamstalldhetilarande.fi

 

Beställare och syfte

Delegationen för jämställdhetsärenden och jämställdhetsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet har beställt och finansierat Jämställdhet i lärande -studiepaketet. Jämställdhetsdelegationen (TANE) äger rättigheterna till materialet. Om du har frågor eller kommentarer om materialet riktas de till:

Delegationen för jämställdhetsärenden, TANE
Postadress: PL 33, 00023 Statsrådet
E-postadress: tane@stm.fi

Under studiepaketets projektperiod tillsattes en ledningsgrupp, där generalsekreterare Hannele Varsa fungerade som ordförande och planerare Leena Tynkkynen som sekreterare. Ur ledningsgruppen har speciellt  Jukka Lehtonen, doktor i statslära och docent i utbildningssociologi, Helsingfors universitet samt forskare Leena Teräs från Uleåborgs universitet fungerat som aktiva kommenterare av textmaterialet. Texterna har också kommenterast av sekretariatet vid delegationen för jämställdhetsärenden, planerarna Arto Jokinen och Riikka Korpinurmi.

Målet för delegationen för jämställdhetsärenden var att skapa ett jämställdhetsfrämjande studiepaket som fungerar inom småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen.

Syftet med Jämställdhet i lärande-studiepaketet är att öka kunskap om jämställdhet och främja praktiskt jämställdhetsarbete inom småbarnsfostran och skola. Studiepaketets uppgift är att stöda möjligheten att synliggöra, analysera och åtgärda de strukturer som hindrar jämställdhet inom verksamheterna. Studiepaketet erbjuder möjligheter till att reflektera över centrala begrepp inom jämställdhet. Syftet är också att väcka diskussion som utmanar normer och föreställningar kopplade till flickor och pojkar.

I studiepaketet finns fakta och praktiska exempel som synliggör könade strukturer och praktiker. I studiepaketet framgår också hur det är möjligt att förändra och hur verksamheterna kan skapa en grund för att flickor och pojkar ska kunna utvecklas och växa på lika villkor.

Efter att den studerande gått igenom studiepaketet bör den ha kunskap om bakgrunden till och centrala begrepp inom jämställdhetsarbetet samt de jämställdhetspolitiska målen inom lagstiftningen. Studiepaketet erbjuder också metoder och verktyg för kartläggning, analys och förändring inom småbarnsfostran och skola. Lärandet kan fördjupas genom att använda sig av reflektionsfrågorna i materialet, tillämpa de olika metoderna och bekanta sig med extramaterialet.

Studiepaketets mål är att ge färdigheter i att
 

 1. Identifiera stereotyper och föreställningar om kön som begränsar barn och unga att växa och utvecklas i sin identitet, aktörskap, handlingssätt samt vilken betydelse som värderingsskillnader får inom fostran eftersom de bildar riktgivande faktorer för uppväxten. Pedagogen kan använda de begrepp som används i dessa processer.
 2. Identifiera och konceptualisera hur stereotypa föreställningar om kön återskapas och upprätthålls genom strukturer, handlingar och symboler.dentifiera och konceptualisera hur stereotypa föreställningar om kön återskapas och upprätthålls genom strukturer, handlingar och symboler.
 3. Medvetandegöra hur kön flätas in i de andra diskrimineringsgrunderna. Exempelvis att en utländsk kvinna med funktionsnedsättning kan bli diskriminerad på grund av bakgrund, kön eller funktionsnedsättning. Diskriminering kan förekomma samtidigt och vid olika tidpunkter. Mångfaldig diskriminering kan förekomma som en aktiv handling eller som en brist på åtgärder.
 4. Behärska grundläggande verktyg och metoder för att planera och förverkliga kritisk och könsmedveten undervisning och fostran.
 5. Motivera till en förändring av de egna handlingssätten för att främja jämställdhet.
   

Studiepaketet innehåller kunskap om
 

 • definitioner av köns- och jämställdhetsrelaterade begre
 • betydelsen av jämställdhet i utbildning och hur detta sedan påverkar val av utbildningsinriktning efter grundskolan liksom yrkesval,
 • förståelse av könsbegreppet och konstruerade föreställningar, könsstereotypernas inverkan på identiteten, jag-bilden, uppväxten och jämställdheten,
 • kritisk könsmedvetenhet inom den grundläggande utbildningen; verksamhetens organisering, vardagens rutiner och upprätthållande och förändring av dessa, tematiskt innehåll inom verksamheten, uppfostringsmetoder, i stödjandet av barnets uppväxt, de olika läroämnenas innehåll, val av undervisningsmetoder och i stöd av lärandet,
 • kränkningar, mobbning och våld som ett hot mot förverkligandet av jämställdhet, hur att förebygga detta och ta sig an dessa frågor ur ett jämställdhetsfrämjande perspektiv,
 • könets sammanflätning med andra sociokulturella strukturer samt deras koppling till jämställdhet,
 • identifierande av konflikter och färdigheter för att kunna ingripa för att främja jämställdhet,
 • exempel och best practices,
 • könsmedveten studiehandledning,
 • könsmedvetet ledarskap på daghem och i skola,
 • jämställd skola: regler och anvisningar, jämställdhetsplanering, lärarens förhållningssätt och interaktion med elever, kollegor, föräldrar och andra aktörer och
 • verktyg för att stödja skapandet av en mer jämställd och könsmedveten lärandemiljö, med vilka rektorer och lärare själva kan undersöka sitt förhållningssätt.


 

Förverkligande av www.jamstalldhetilarande.fi — upphovsmän

Studiepaketet har utvecklats och förverkligats av Ekvalita Ab (www.ekvalita.fi) och Gaudiell (www.gaudiell.fi). Ekvalita Ab har planerat och skapat studiepaketets innehåll, förutom delen ”Stöd i lärande” som producerats av Gaudiell. Ekvalita Ab står bakom idén och förverkligandet av videomaterialet. Gaudiell har koordinerat och realiserat tvåspråkigheten tillsammans med ett team av översättare och korrekturläsare. Gaudiell har ansvarat för paketets pedagogiska utformning samt planerat den grafiska utformningen tillsammans med Lilla blå tornet (www.lillablatornet.se). Företaget jWEB har skapat den tekniska plattformen.

Studiepaketet är uppdaterat 2015 i enlighet med den reviderade jämställdhetslagen och igen 2016, 2018 samt 2019.

© 2013-2019 TANE, Ekvalita Ab & Gaudiell

 


 

 

Svenska
upp
581 users have voted.
Upp ↑