Språk

4. Hur förverkligar vi jämställdhet?

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

77:24
20:00

Läroplanen och jämställdhetsplanen – integrerade eller separata?

Man behöver inte utarbeta jämställdhetsplanen som ett separat dokument, istället kan jämställdhetssituationen, åtgärderna och utvärderingen integreras som en del i någon annan undervisningsplan.

En bra modell för att integrera jämställdhetsplanen i lektionsplanering/läroplanering kunde t.ex. vara att man i den lokala läroplanen kunde behandla främjandet av jämställdhet, sedan skulle skolorna, inom ramen för den planen, följa med hur jämställdhet förverkligas och utveckla konkreta åtgärder för att främja jämställdhet. Åtgärderna kunde skrivas in i skolans terminsplan. Om och hur åtgärderna förverkligats samt resultaten kunde sedan utvärderas när man gör nästa terminsplan.

Inom den grundläggande utbildningen ska jämställdhetsplanen vara utarbetade senast 1.1.2017, liksom likabehandlingsplanen som beskrivs i den nya likabehandlingslagen (1325/2014). Läroplanerna som följer de nya kriterierna ska vara upprättade senast inför läsåret som börjar 1.8.2016.

Om läroanstalten är en arbetsgivare som har minst 30 arbetstagare är läroanstalten också tvungen att utarbeta en personalpolitisk jämställdhetsplan.


Bakgrund till jämställdhetslagen

Bakom varje lag finns en mer djupgående motivering till lagens utformande. Detta gäller också revideringen av jämställdhetslagen och tillägget att inkludera den grundläggande utbildningen. Genom att bekanta sig med texten tydliggörs också hur man tänkte att skolan ska förstå och tillänpa lagen i sin vardag.

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar 
som har samband med den
(19/2014, s. 62-120). Hämtad 14 september, 2018.
Från andra stycket "Med utbildningsanordnare avses" till och med "...där en samlad plan
utarbetas mera sällan än en gång i året kan det vara ändamålsenligt att åtminstone
åtgärderna enligt 2 mom. 2 och 3 punkten behandlas årligen."

Reflektionsfrågor:

 • Skriv ner en enkel definition på kön för arbetet i skolan. Vilka konkreta exempel kunde vara bra att nämna?
 • Hur skulle ni kunna garantera att det jämställdhetsfrämjande arbetet följer lagens rekommendationer?
Beräknad lästid i minuter 10:00

 

Jämställdhetsbegrepp

Att arbeta planerat och målinriktat med jämställdhet underlättas av att det finns en grupp som koordinerar arbetet, men även en extra grupp för eleverna kan ha flera fördelar i arbetet. I den här videon ges tips på hur man går tillväga, vilka frågor som är bra att ställa då man börjar, arbetsfördelning, dokumentation och gruppens uppgifter och mål i skolan.

 

 

Filmens längd i minuter 03:22

Att kartlägga jämställdhetsläget i verksamheten

I jämställdhetsarbetet finns ingen enkel lösning på hur man når jämställdhet — varje skola behöver undersöka sin egen vardag ur ett könsperspektiv för att komma underfund med vilka styrkor och vilka svagheter som finns. I den här videon presenteras erfarenheter av kartläggning, varför det behövs och på vilket sätt kartläggningen hänger ihop med jämställdhetsplanen.

 

 

Filmens längd i minuter 06:02

Kartläggning och observation

Under åren 2005—2006 pågick projektet Förskola och skola för jämställdhet i Fagersta i Sverige. Projektets syfte var att etablera ett jämställdhetspedagogiskt arbetssätt i daghemsverksamheten (förskola i Sverige) samt i skolorna i Fagersta. Många av erfarenheterna och exemplen som samlades in under projektet hittas på projektets webbplats www.jamstalldskola.se. Där finns även instruktioner kring olika kartläggningar och observationer man kan göra för att skapa en bild av hur jämställd verksamheten är.  Att göra en kartläggning av verksamheten kan vara en ögonöppnare och därmed en givande process i verksamheten. I följande pdf kan du läsa om hur man kan göra denna kartläggning.

 

Utbildningsförvaltningen. (2014, ca 15 sidor).
För en jämställd skola (pdf).
 

 

Beräknad lästid i minuter 12:00

Jämställdhetsplanen

För att skapa en struktur i det jämställdhetsfrämjande arbetet behöver man en plan, som delvis baserar sig på kartläggningen över jämställdhetsläget, åtgärder för hur man tänker ta tag i utmaningarna man hittat i verksamheten, målformulering och uppföljning. Malin Gustavsson har utarbetat en handbok för jämställdhetsarbete på andra stadiet, på uppdrag av Utbildningsstyrelsen, som fungerar som ett bra verktyg även i grundskolan.  I den här textdelen presenteras olika sätt att göra kartläggningar i skolan, som ligger som grund för planen.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Gustavsson, Malin. (2012:7, s. 17—31).
Avsnittet Hur ser det ut i vår skola — redogörelse av jämställdhetsläget i skolan (PDF).
Ur Jämställdhetsarbete i praktiken. Erfarenheter från andra stadiets utbildnings på svenska. 
Guider och handböcker. Utbildningsstyrelsen & Folkhälsan.

Beräknad lästid i minuter 30:00

Lista med jämställdhetsbegrepp

Lås upp är ett normkritiskt metodmaterial som fokuserar på kön, sexualitet och heder. Lås upp har samlat ihop en lista med nyckelbegrepp som används i det normkritiska arbetet. Listan kan fungera som en inspiration till uppgörande av en motsvarande lista för att skapa klarhet i arbetet.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Lås upp. 
Ordlista (Webbsida) 
Fittja, Sverige.

   

   

  Som stöd för ditt lärande

  Grattis! Du har nu avslutat kapitel 4. Ge dig själv en stor kram eller fråga om någon annan vill ge dig den för att du gör det här viktiga arbetet för att utvecklas själv och för att på samma gång uppfylla kraven både i lagstiftning och i läroplaner. Då du pausar den här gången inför nästa kapitel kan du fundera på att ta och ge plats i din omgivning både med vuxna och med barn.

  Fortsätt till kapitel 5 via den här länken (Kapitel 5: Inledning)


   

  Svenska
  Chapter: 
  upp
  322 users have voted.
  Upp ↑