Språk

1. På lika villkor

Välkommen till avsnittet Stöd för lärande

Det här är ett hjälpverktyg som guidar dig och stöder ditt lärande genom studiepaketet med hjälp av tips på arbetssätt och olika tekniska aspekter av studiepaketet. Den gröna knappen, Stöd för lärande, trycker du på om du vill ha en stödjande kollega i ditt arbete för att tänka mer jämställt. Tryck nu på den gröna knappen till höger med texten Stöd för lärande.

Stöd för lärande:

Studiepaketet är uppdelat i sex kapitel som du ser numrerade till vänster med siffrorna 16.

Varje kapitel innehåller fyra delar, inledning, tema, erfarenheter från fältet och tips och metoder. Dessa går du igenom från vänster till höger. Du befinner dig nu i introduktionsfliken till kapitel ett. Alla kapitel är uppbyggda på samma sätt, så samma flikrubriker ovan återkommer i varje kapitel. Då du är färdig med denna flik, klickar du dig alltså vidare till höger. Efter den sista fliken går du vidare till kapitel 2. Rekommendationen är att du går igenom kapitlen i ordningsföljd.

Kapitel etts indelning i fyra underflikar

I introduktionsfliken för varje kapitel introduceras temat med en kort video och en tillämpad uppgift där du får testa olika jämställdhetsverktyg i verksamheten där du är verksam, i en skola eller där du studerar eller arbetar. Som studerande kan du anpassa tillämpningsuppgiften till din egen studiemiljö och som förälder kan du testa övningarna tillsammans med din familj, i föräldragrupp eller presentera den för personalen på skolan. Övningarna som valts ut för denna tillämpningsuppgift utgör i sig själva viktiga steg i ett jämställdhetsfrämjande.

Notera att om du trycker en gång till på knappen så försvinner den här texten.

 

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

07:58

Inledning

Enligt jämställdhetslagen ska flickor och pojkar ges samma möjligheter till utbildning och yrkesmässig utveckling. Undervisning, forskning och läromedel måste stödja jämställdhet. Detta innebär att undervisning och inlärningsmaterialet inte får användas för att upprätthålla fördomar eller stereotypa könsroller. I stället borde man försöka avveckla sådana tankesätt som styr t.ex. yrkesval på grund av kön. Dessutom måste man förebygga diskriminering som grundar sig i könsidentitet eller könsuttryck. Detta betyder till exempel att det i skolor ska läras ut respektfullt och likvärdigt bemötande jäntemot alla och man lär även ut grundläggande information om förståelsen av kön och dess mångfald. Jämställdhet främjas genom att ta barnets ålder och utveckling i beaktande.

Kapitel På lika villkor? presenterar de grundläggande jämställdhetsbegreppen. Här ges även en introduktion i vilka utmaningar som kan hittas i skolan och de resterande kapitlen fungerar som fördjupningar i tematiken.

Jämställdhetsarbete kräver en insikt i de olika orättvisorna som finns och som beror på föreställningar om kön. Först då kan det jämställdhetsfrämjande arbetet sättas igång. Arbetet handlar om att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oberoende av kön, och är en värdegrundsfråga för skolan. Arbetet handlar också om att ge eleverna verktyg att förstå och tolka ur ett könsperspektiv, att se och förstå könsmönster och att kritiskt förhålla sig till och förändra könsnormer.

Gymnasieeleverna Vera Harju och Aino Karhu diskuterar jämställdhet med utgångspunkt i sina erfarenheter från den grundläggande utbildningen. I videon diskuteras könsnormer i samhället och i skolan, men också kön, lön och ledarskap. I en diskussion om jämställdhet och jämlikhet i skolan frågar sig modersmålsläraren Penni Pietilä vilken uppgift skolan har.

 

Filmens längd i minuter 03:58

Tillämpningsuppgift

Jämställdhetsarbetet lyckas ofta när den har sin grund i en gemensam diskussion. Vi har alla förhandsuppfattningar om flickor och pojkar och om vad de stereotypiskt är intresserade av. En öppen diskussion hjälper oss att känna igen möjliga ”dolda läroplaner” och ger oss även möjlighet att förnya verksamhetskulturen i en mer jämställd riktning.

I följande dokument finns reflektionsfrågor kring jämställdhet och lagen om jämställdhet i skolan. Använd underlaget om skolans uppdrag för diskussion och reflektion tillsammans med kolleger, föräldrar och elever.

 

Beräknad lästid i minuter 4:00

 

Svenska
Chapter: 
upp
530 users have voted.
Upp ↑